Podmínky členství Club of designers

I.Úvodní ustanovení

1.Webové rozhraní www.clubofdesigners.cz (dále jen „Web“) je zaměřeno na poskytování a zprostředkování informací o podnikatelském subjektu – fyzické nebo právnické osobě (dále jen „Objednatel“).

2.Provozovatelem webu je Ing. Vladěna Peško, Nesperská Lhota 45, 258 01 VLAŠIM,  (dále jen „Poskytovatel“)

II. Práva a povinnosti objednatele

1.Vytváření uživatelského účtu a další využívání jakýchkoli funkcionalit webového rozhraní (dále jen „Profil objednatele“) je zcela dobrovolné a zodpovědnost za všechny jejich dopady nese výhradně objednatel.

2.Objednatel je povinen formou emailové komunikace (dále jen „Email“), pokud není stanoveno jinak, zaslat poskytovateli veškeré požadované údaje, blíže specifikované v odstavci III, které jsou nezbytně nutné k vytvoření profilu objednatele.

3.Objednatel zodpovídá za pravdivost, přesnost a aktuálnost údajů, které pomocí webového rozhraní v tzv. profilu objednatele zveřejňuje, a zároveň se objednatel zavazuje poskytovat pouze taková data, informace, fotografie atd., se kterými má právo takto nakládat.

4.Objednatel dává právo poskytovateli zobrazovat profil objednatele v požadovaném rozsahu a dává právo poskytovateli prezentovat tyto údaje i v rámci sociálních sítí: Facebook (clubofdesigners) a Instagram (clubofdesigners).

5.Objednatel se zavazuje, že pokud dojde ke změně údajů v jeho profilu nebo ke změně jeho osobních údajů (viz paragraf III, bod 1.1.), tak o této změně bude objednatel neprodleně informovat poskytovatele.

6.Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nezaručuje dostupnost webového rozhraní ani jeho kompatibilitu s jakýmkoliv zařízením a softwarem.

III. Profil objednatele

1.Objednatel je povinen poskytovateli prostřednictvím emailu sdělit následující údaje, pokud nebylo domluveno jinak.

1.1. Sdělit poskytovateli:
– výpis nabízených výrobků k prodeji,
– výpis použitých materiálů,
– příběh o vzniku značky objednatele.

1.3. Objednatel se zavazuje, že v odpovídající kvalitě poskytne poskytovateli logo a dvanáct reprezentativních fotografií a dále fotografii zakladatele/zakladatelů značky.

2. Profil objednatele bude zobrazen na webu pouze poté, co provozovatel získá veškeré potřebné údaje objednatele.

IV. Práva a povinnosti poskytovatele

1.Poskytovatel nenese odpovědnost za poskytnuté informace objednatelem v rámci profilu objednatele, ani v případě vytvoření profilu objednatele na žádost poskytovatele, pouze tyto informace zveřejňuje.

3.Poskytovatel negarantuje dostupnost webového rozhraní, jeho kompatibilitu s jakýmkoliv zařízením a softwarem ani jeho funkčnost.

4.Poskytovatel se zavazuje, že údaje v profilu objednatele, zejména fotografie, nebude bez souhlasu objednatele jakýmkoli způsobem dále upravovat. Poskytovatel však může s fotografiemi vytvořit například koláž k prezentačním účelům na sociálních sítích (Facebook/Instagram).

V. Závěrečná ustanovení

1.Tyto podmínky jsou platné a účinné od 13. listopadu 2018.